Web Analytics

Sarno Wis Teka Pak Guru Sampun

Sarno Wis Teka Pak Guru Sampun

sarno wis teka, Pak guru sampun​

Daftar Isi

1. sarno wis teka, Pak guru sampun​


Jawaban:

sarno sudah datang,pak guru terimakasih


2. Sarno wis teka, pak guru sampun...


Jawaban:

Sarno wis teka, pak guru sampun...rawuh


3. Sarno wis teka, Pak Guru sampun​


Jawaban:

sarno wis teka, pak Guru sampun rawuh


4. Teks pacelathon drama ing ngisor iki jangkepana !Guru : Bocah-bocah rak wis padha ngerti ta penyakit demam berdarahAli : …ASampun Pak, punika penyakit ingkang dipuntularaken dening nyamuk demam berdarahBWis Pak, iku penyakit sing ditularake dening nyamuk demam berdarahCSampun Pak, niku penyakit sing ditularake dening nyamuk demam berdarahDWis Pak, niku penyakite sing ditularake dening nyamuk demam berdarah​


Jawaban:

Di bawah ini adalah teks drama captioning!

Guru: Anak-anak tidak tahu tentang demam berdarah

Ali: ...

SEBUAH

Menurut Sir, itu adalah penyakit yang disebarkan oleh nyamuk demam berdarah

B

Sudah Pak, itu adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk demam berdarah

C

Menurut Sir, itu adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dengan demam berdarah

D

Sudah Pak, penyakit ini disebarkan oleh nyamuk demam berdarah

Ini adalah pertama kalinya kamu berada di sana.


5. Rambute Pak Dwi Saputra wis putih. Ukara kasebut yen diowahi dadi krama alus dadine ...Harus dijawab. Pilihan ganda.A).Rikmanipun Pak Dwi Afrianto sampun pethakB).Rikmane Pak Dwi Saputra wis putih.C).Rambutipun Pak Dwi Saputra wis putih.D).Rikmane Pak Dwi Saputra sampun pethakplis bantu:)​


Jawaban:

a,. rambute=rikmanipun

Pak Dwi Afrianto= Pak Dwi Afrianto

wis= sampun

putih=pethak

jadi jawabannya adalah a


6. Mbenjing enjing kula sampun dugi. Ukara kasebut manawa disalin nganggo basa ngoko lugu dadi .... * a. Sesuk sore kula sampun rawuh. b. Sesuk esuk aku wis teka. c. Sesuk esuk kula sampun kesah. d. Sesuk sore aku wis teka.


Jawaban:

B. sesuk isuk aku wes teka

Jawaban:

Jawabanya B. Sesuk esuk aku wis teka


7. Dek mau aku wis kandha pak guru


Dek, tadi saya sudah berbicara kepada pak guru..

(Hidup orang Jawa)

8. ukara sing nggunakake basa ngoko alus yaiku...a.ibu wis rawuhb.ibu sampun rawuhc.ibu sampun tekad.ibu sampun dugi​


Jawaban:

D. ibu sampun dugi.

Penjelasan:

ITU JAWABAN NYA PASTI BENER.....

JADIKAN JAWABAN TERCERDAS YA.....MAKASIH...

9. 15. Kebun Pak Sarno berbentuk persegi panjang dengan panjang 300 m dan lebar 150 m Jika Suci ingin menggambar denah kebun Pak Sarno dengan menggunkan skala 1: 150. gambar yang tepat untuk kebun Pak Sarno adalah .... ​


P= 2cm, lebar= 1cm
Cara: bagi dg 150
300/150= 2
150/150= 1


Penjelasan dengan langkah-langkah:

Jawaban:

D. Panjang = 20m

Lebar = 10m

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Diketahui :

- Kebun berbentuk persegi panjang dengan Panjang 300 m dan lebar 150 m

- Skala 1 : 150

Ditanya :

Gambar pada peta yang tepat untuk kebun Pak Sarno?

Penyelesaian :

(1) 300 m = 30.000 cm

150 m = 15.000 cm

(2) Jarak pada peta = Skala x Jarak sebenarnya

(3)

Panjang :

1/150 x 30.000 = 2.000 cm/20 m

Lebar :

1/150 x 15.000 = 1.000 cm/10 m


10. 18. Ibu wis turu, adhik uga wis turu, yen dikramakna inggil dadi ..A. Ibu wis sare, adhik uga wis tilemB. Ibu sampun sare, adhik ugi sampun sareC. Ibu sampun tilem, adhik ugi sampun tilemIbu sampun sare, adhik ugi sampun tilem​


Jawaban:

B.ibu sampun sarw,adhik ugi sampun sare


11. nalika aku teka, pak guru wis bali ukara ing duwur gantinen dadi krama inggil​


Jawaban:

rikala kula rawuh,pak guru sampun kondur

Penjelasan:

semoga membantu jadikan jawaban tercerdas :")


12. 4. Wis suwe Pak Lik kepingin teka ana omahku, ketemu karo simbah. Ukara ing dhuwur yen diowahi nganggo basa krama inggil unine. a. Wis dangu Pak Lik kepingin teka ana omah ketemu kaliyan simbah. b. Sampun suwe Pak Lik kepingin rawuh ana dalem, kepanggih karo simbah c. Sampun dangu Pak Lik kepingin sowan dhateng griya, kepanggih simbah d. Sampun dangu Pak Lik kepingin rawuh dhateng griya kula, kepanggih kaliyan simbah​


Jawaban:

embe125555555555555**666

Jawaban:

4.D

Penjelasan:

maaf kalo salah

semoga membantu


13. "pak guru sampun dahar" bahasa ngokonya apa kak/pak...?​


Jawaban:

pak guru wis mangan

Penjelasan:

kasar banget :(

Jawaban:

pak guru wes mangan

Penjelasan:

semoga membantu


14. Ukara ngisor kang basane krama alus yaiku … a. Tono mboten mangertos menawi Pak guru sampun rawuh. b. Aku ora ngerti yen pak guru wis teka. c. Kula mboten ngerti menawa Pak Guru wis rawuh. d. Aku mboten pirsa yen Pak Guru wis rawuh​


Wangsuli pitakon

Ukara ngisor kang basane krama alus yaiku …

a. Tono mboten mangertos menawi Pak guru sampun rawuh. ⚫

b. Aku ora ngerti yen pak guru wis teka.

c. Kula mboten ngerti menawa Pak Guru wis rawuh.

d. Aku mboten pirsa yen Pak Guru wis rawuh

-----------------------------------Pembahasan

Basa Krama Alus inggih punika basa ingkang tembung tembungipun ngginakaken Tembung basa Krama Alus.

Dados basanipun langkung sae.

Pangagemipun :

putra mring tiyang sepuhwayah mring eyangmurid mring guru

Tuladhanipun :

bapak sampun tindak kalawau enjingibu kondur saking pengaosan mangke jam gangsal sontensampun kesesa, nyare dhateng mriki kemawon

Detail JawabanMapel : Bahasa DaerahKelas : 7Materi : Unggah ungguh basaKode : 13

15. mbenjing enjing kula sampun dugi.ukara kasebut manawa disalin nganggo basa ngoko lugu dadi. A.sesuk sore kula sampun rawuh. B.sesuk aku wis teka. C.sesuk esuk kula sampun kesah. D.sesuk sore aku wis tekatolong dibantu ya!


B. sesuk aku wis teka. (ngoko lugu)jawabannya sesuk esuk aku wes tutok

maaf kalau salah,

16. Mbenjing enjing kula sampun dugi. Ukara kasebut manawa disalin nganggo basa ngoko lugu dadi .... * a. Sesuk sore kula sampun rawuh. b. Sesuk esuk aku wis teka. c. Sesuk esuk kula sampun kesah. d. Sesuk sore aku wis teka.


B.Sesuk esuk aku wis teka


17. Ibu : “Apa layange wis kokaturke Pak Guru, le?” Danang : “Mpun Bu, surate pun tak paringke Pak Guru”. Ukarane Danang iku luput, ukara kang trep yaiku……. A Sampun Bu, suratipun sampun Kula aturaken Pak Guru. B Sampun Bu, layangipun mpun tak aturaken Pak Guru. C Sampun Bu, seratipun sampun kula paringke Pak Guru. D Sampun Bu, layangipun mpun kula caosake Pak Guru. E Sampun Bu, seratipun sampun kula caosaken Pak Guru


Jawaban:

D sampung Bu,layangipun mun kuli vaisakh Pak Guru


18. 7Bapak: "Dar, kowe wis mangan?"Damo:Ukar kang trep kanggo njangkepi pacelathon ing ndhuwur mau...A. Inggih, Pak sampun C. Inggih, Pak wisB. Ya. Pak wisD. Ya, Pak sampuntren banano nian​


Jawaban:

A.Inggih pak sampun

karena bila berbicara kepada orang yang lebih tua menggunakan Krama Alus(orang Jawa)

Penjelasan:

semoga membantu ya dan JADIKAN JAWABAN TERBAIK makasih


19. .“Lungane Pak Bryan wis mau esuk.”Ukara kasebut yen diowahi mawa basa krama alus unine …(2.5 Points)Kesahipun Pak Bryan sampun kalawau enjing.Tindake Pak Bryan sampun kalawau enjing.Kesahe Pak Bryan sampun kalawau enjing.Tindakipun Pak Bryan sampun kalawau enjing.Minta tolong dijawab sekarang...​


Jawaban:

Tindakipun Pak Bryan sampun kalawau enjing

Penjelasan:

semoga membantu jadikan jawaban tercerdas ya.


20. owahana nganggo basa krama alus !Pak Guru wis teka numpak sepedha motor.​


Jawaban: Pak Guru sampun rawuh nitih sepedhah motor.

#Jangan_Malas_Belajar

#Mari_Buka_Bukumu

#Baca_Rangkuman_Bukumu

#Kerjakan_Latihan_Soal

#Selalu_bersikap_Sopan_Yaa

#Yuuk_Biasakan_Ucapkan_Maaf_Tolong_Terimakasih

#Semangat_Belajar


Kategori bahasa_lain