Web Analytics

Ngoko Lugu Digunakake Marang

Ngoko Lugu Digunakake Marang

ngoko lugu iku di gunakake......marang.......​

Daftar Isi

1. ngoko lugu iku di gunakake......marang.......​


Jawaban:

kanca Utawa sing seumuran

Penjelasan:

maap klo salah

Jawaban:

gunane: kanggo sapadha-padha utawi sepantaran (siswa marang kancane). Kanggo uwong sing luwih cendhek derajate utawa umure. Contohe: wong tuwa marang anake, guru marang muride, bos marang karyawane, lan kakang marang adhine.

Penjelasan:

maaf klo salah


2. ngoko lugu iku digunakake... marang...​


KONCO SING WIS AKRAB

KANGMAS MARANG ADINE

LAN LIYAN LIYAN E

NYUWUN NGAPURO YEN KULO SALAH

Jawaban:

Ngoko lugu digunakake marang:

1)Wong tua marang anak, murid, sedulur nom, utawa Wong kang luwih enom liyane.

2)Sapadha-padha kang wis kulina banget.

3)Pangarsa marang andhahane.

4)Ngudarasa, yailku guneman Karo awake dhewe utawa celathu sajroning ati.


3. Basa ngoko lugu digunakake marang? ​


Jawaban:

digunakake marang wong sing sak pantaran e kene

Jawaban: kaleh rencang atau seumuran geh

Penjelasan: bahasa seri-hari ke teman sebaya


4. Basa kang digunakake marang wong sing sadrajat amarga durung raket yaiku… (2. 5 poin) ngoko alus krama lugu krama alus krama inggil ngoko lugu.


Basa kang digunakake marang wong sing sadrajat amarga durung raket yaiku ngoko lugu. Basa iku ana tingkatane lan ana penggunaane.

Pembahasan

Ngoko lugu digunakan dalam penggunaan orang pertama (01), orang kedua, orang kedua (02), orang kedua (02), dan orang ketiga (03). Digunakan dalam percakapan, menandai percakapan kepada pelayan Ngoko. Alus adalah format upload yang digunakan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk leksikon Ngoko dan netral, tetapi juga untuk leksikon Krama-Inggil, Krama-Andhap, atau bahkan setiap leksikon Krama yang muncul dalam jenis ini (ke-2 atau ke-3), yang hanya digunakan untuk menghormati lawan bicara. tripartit).

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang ngoko lugu: https://brainly.co.id/tugas/325272

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1


5. Basa ngoko lugu digunakake kanggo micara


Jawaban:

-) Ngoko lugu iku basa kang kadadian saka gandhenge tembung ngoko kabeh. Digunakake saka wong tuwa marang wong enom,juragan marang abdine,lan bocah podho bocah.

-) Ngoko alus iku basa kang kadadian saka gandhenge tembung ngoko lan tembung krama inggil, ora ngramakake ater-ater lan panambange. Digunakake kanggo wong tuwa marang wong enom sing diajeni, wong dewasa (tuwa) marang wong tuwa kang wis akrab srawunge. tembung kowe biasane dadi panjenengan utawa slirane.

-) Krama alus iku kedadian saka gandhenge tembung krama kacampuran krama inggil ,ater-ater lan panambang uga dikramakake .


6. Basa apa sing digunakake wong tuwa marang anake? a. krama lugu b. krama alus c. ngoko lugu d. ngoko alus


Basa kang digunakake wong tuwa marang anake yaiku ngoko lugu

Pembahasan

Tingkatan basa ing jawa yaiku

Krama alusKrama luguNgoko alusNgoko lugu

Ngoko lugu yaiku tingkatan paling ngisir lan digunakake

Wong tuwa marang seng luwih enomWong tuwa marang anakeJuragan marang abdine Bocah marang bocah

Dadi, wong tuwa marang anake migunakake ngoko lugu

Pelajari lebih lanjut

Apa basa kramanya saya   ---> https://brainly.co.id/tugas/4405Basa krama nalika itu apa   ---> https://brainly.co.id/tugas/1019983Ngaturi basa ngoko ne   ---> https://brainly.co.id/tugas/7550796

Detail jawaban

Mapel : bahasa daerah

Materi : tata krama

Kata kunci : wong tuwa marang anak

Kode soal : 13

#backtoschool2020


7. Basa ngoko lugu digunakake kanggo sapa​


Basa ngoko lugu umume digunakake kanggo wong tua marang anak, murid, sedulur sik luwih enom, uwong kang enom liyane, lan sapadhaan sek wis kulina utawa akrab banget.


8. 1 Basa ngoko lugu digunakake dening2 Basa ngoko alus digunakake denig​


Jawaban:

1. Bocah marang bocah

2. Pasrawungan wong dewasa utawa wong wis kulina banget

Penjelasan:

Semoga membantu


9. Ragam ngoko lugu digunakake nalika


Jawaban:

di gunakake naliko ngomong karo wong seng luweh tuwo, kayata mas, mbak.


10. Pilihen (Basa ngoko lugu, basa ngoko alus, basa krama lugu, basa krama alus) basa sing digunakake dening: Wong luhur/ wong pangkat marang duluru sing keprenah tuwa.


kudu migunakake basa krama alus

11. Basa ngoko lugu iku digunakake.....a.anak marang bapak b.siswa marang guru c.karyawan marang pimpinan d.wong tuwo marang anak


Jawaban:

D. wong tuwo marang anak

maap kalo salah:)


12. kapan ngoko lugu iku digunakake ?


Jawaban:

Ngoko lugu digunakake kanggo omong-omongan antarane wong sing wis kekancan akrab lan wong tua marang anake.

Tuladha:

1.Kowe mengko ana ngomah apa ora?

2.Amir ora mlebu sekolah jalaran lara weteng.

3.Kowe sida melu bapak menyang Sala apa ora

Penjelasan:

jadikan jawaban terbaik ka


13. basa kang biyasane digunakake marang wong kang lagi tetepungan yaiku a.ngoko lugu b. ngoko alus c.krama lugu d.krama alus​


Basa kang biyasane digunakake marang wong kang lagi tetepungan yaiku..

C. Krama lugu

Pembahasan

Unggah ungguh basa.

1. Basa ngoko lugu

yaiku basane Ngoko nanging ora dicampur karo basa Krama Alus.

>> sing nggawe :

wong sakpantaranwong sing luwih enom

>> tuladha :

Kowe kelas Piro?arep menyang endi kok mlayu mlayu?

2. Basa Ngoko Alus

yaiku basane Ngoko nanging wis kecampur basa Ngoko lan Krama Alus.

>> sing nggawe :

dulur enom marang dulur tuwaibu marang bapak sing kulina Ngoko

>> tuladha :

pak, Panjenengan tindak ing endi to?pak lurah arep rawuh mrene Lo buk!

3. Basa Krama lugu

yaiku basane Krama nanging ora dicampur karo basa Ngoko lan Krama Alus.

>> sing nggawe :

wong sing kenal nanging durung raketwong sing durung kenal

>> tuladha :

sampeyan niki griyane pundi?wau sampeyan ditimbali budhe, Napa mboten ngertos!

4. Basa Krama Alus

yaiku basane Krama Alus Kabeh ora dicampur karo basa Ngoko.

>> sing nggawe :

anak marang wong tuwamurid marang guru

>> tuladha :

Mbak puji kalawau Panjenengan dipun timbali bapak, punapa mboten mireng?mbenjing mas Banu badhe kondur sowan dhateng eyang.

Detail JawabanMapel : Bahasa DaerahKelas : 7Materi : Unggah ungguh basaKode kategorisasi : 7. 13. 1


14. Basa ngoko lugu digunakake dening bocah marang


Wangsulan

Basa ngoko lugu digunakake dening bocah marang. . .

➡️ Bocah marang bocah.

PenjelasanNgoko lugu

→ Basa ngoko lugu kuwi lumrahe medharake pasrawungan kang kahanane raket banget, kayata :

a) Pacelathon ing antarane sapepadhane kang wis kulina banget.

b) Pacelathon karo wong sing drajate luwih cendhek/asor.

c) Pacelathon wong tuwa marang anake utawa wong kang luwih enom.

d) Digunakake nalika ngunandika utawa omong dhewe.

e) Tumrap bocah marang bocah. ✔️

f) Guru marang murid.

Titikan/Ciri-ciri basa ngoko lugu :

1) Tembung-tembunge ngoko kabeh.

2) Wong sing gunem nyebut awake dhewe “aku”.

3) Wong sing diajak guneman nggunakake tembung “kowe”.

>> Tuladha :

Kowe mengko apa sida teka ing omahku?Renea dhisik ana perlune.Aku lagi mangan sega ing dapur.Apa bapak sida nonton bal-balan.Yen kowe duwe, aku arep nyilih bukune.Aku njaluk tulung, gawekna layang ulem.Kowe mau kandha jare ing kene ana tukang cukur sing pinter.Mas aku nyilih layangmu wacan.Apa kowe wis weruh ibumu? Manawa bapakmu wis teka?.Kowe arep lunga menyang ngendi?

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 7

Materi : Piwulang 1 - Unggah-ungguh basa

Kata Kunci : Basa ngoko lugu digunakake

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 7.13.1

-----------------------------

Semoga membantu.


15. Bahasa kang lumrahe digunakake marang wong kang lagi tetepungan yaiku....a. ngoko alusb. ngoko c. krama alus d. krama lugu​


Jawaban:

c. Krama alus

Maaf kalau salah


16. basa ngoko lugu digunakake dening wing tuwa marang seng luwih enom​


Jawaban:

Bener banget itu

Penjelasan dan langkah langkah:

Ini kata nenekku ya nenekku real orang Jawa

Jawaban:

artinya

bahasa ngoko yang lugu digunakan oleh sayap yang lebih tua melawan sayap yang lebih muda

Penjelasan:

ini pertanyaan kan?


17. 2. Simbah marang putune.Basa kang digunakake...a. Basa krama alusb. Basa krama luguc. Basa ngoko alusd. Basa ngoko lugu​


jawaban:

d. Basa ngoko lugu

Penjelasan:

maaf kalo salah


18. Pilihen (Basa ngoko lugu, basa ngoko alus, basa krama lugu, basa krama alus) basa sing digunakake dening: Wong enom/andhahan marang sing luwih tuwa/pangkat.


Jawaban:

Basa krama alus ya.....


19. basa ngoko lugu digunakake kanggo wong tuwa marang......a. wong tuab. bocahc. kancaned. ngawangga​


Jawaban:

basa ngoko lugu digunakake kanggo wong tuwa marang bocah

Jawabannya adalah B. bocah

Jawaban:

B. bocah

Penjelasan:

basa ngoko lugu digunakakae wong tuwa marang bocah..


20. Basa sing digunakake ing laying kiriman sing ditujukake marang instansipemerintahan, yaiku...A. Ngoko luguB. Karma luguC. Karma alusD. Ngoko alus​


Jawaban:

Yaiku C. Krama Alus

Penjelasan:

Basa sing kudu digunakake kanggo layang kiriman sing ditujukake marang Instansi Pemerintahan yaiku Krama Alus / Krama Inggil, amarga layang kasebut kalebu layang resmi.

Muga bisa mbantu^^


Kategori b_daerah