Web Analytics

Kepriye Paugerane Geguritan Iku

Kepriye Paugerane Geguritan Iku

kepriye pathokan paugerane geguritan iku ??​

1. kepriye pathokan paugerane geguritan iku ??​


Jawaban:

apa tolok ukur puisi tersebut ?

Penjelasan:

jadikan Jawaban Tercerdas

dan maaf kalau salah


2. kepriye pathokan paugerane geguritan iku ??dijawab y! b jawa​


Jawaban:

arang migunakake Tembung Tembung kawi (Jawa Kuna) Utawa dasanama

maaf kalau salah


3. kepriye paugerane tembang dhandhanggulo iku


Paugerane tembang Dhandanggulo yaiku:
-Guru Gatra: 10
-Guru Wilangan lan Guru Lagu:
10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a,6u, 8a,12i, 7a.

4. Kepriye wujud geguritan iku?


Jawaban:

Bagaimana itu bisa menjadi puisi?

Penjelasan:

Basa jawa


5. geguritan iku kalebu karangan sing kepriye


sing kalebu kasusastran jawa modern kang basane cekak, mentes lan endah. cacahing gatrane ora tertentuSing kelebu kasusastran jawa modern kang basane cekak, mentes lan endah. cacahing gatrane ora tertentu

6. Kepriye carane mangerteni isi geguritan iku​


Jawaban:

Geguritanya mana dek.........

Jawaban:

kang di woco peng bola bali gen panggerti

7. Obahe awak iku kelebu paugerane maca geguritan kang diarani​.


Jawaban:

obahing awak nalika maca geguritan diarani wiraga

Penjelasan:

semoga membantu ☺️


8. geguritan duweni paugerane iku nggunakake wirama utawa​


Jawaban:

Wirama utowo intonasi Ian fokal kang duweni dasar penghayatan


9. kepriye carane nulis geguritan kang becik iku?


1.pencarian ide
2.perenungan/penggalian ide secara dalam
3.penulisan
4.editing dan revisi

10. Kepriye trap-trapane panulisan geguritan iku?


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Wangsul:

Trap-trapane gawe geguritan:

1). Nentoake tema.

2). Milih irah irahan (judul) ingkang sae,

3). Milih tetembungan ingkang sae

4). Antawisipun irah irahan la nisi kedah wonten sesambunganipun

5). Saged migunakaken purwokanthi, basal an susastra.

Pembahasan:

Geguritan yaiku salah sijining karya sastra jawa ingkang kawujud saking rasa ing ati kang diungkapaken kaliyan penyair ngagem bahasa ingkang gadah irama , rima , mitra , bait lan penyusan lirik kang gadah arti utawa makna wonten ing lirik geguritan.

Ciri - ciri geguritan:

1). Duweni patokan utawa aturan geguritan kayata duweni guru lagu , guru wilangan , lan guru gatra

2). Duweni makna utawa arti ana ing lirik

3). Duweni bahasa ingkang endah lan mentes

4). Ing teks geguritan ono jeneng pengarang / pangriptane posisi ne ning ngarep tembang geguritan


11. Kepriye ciri ciri geguritan iku


Jawaban:

Ciri-cirine geguritan :

nggawe tembung-tembung kang apik lan pilihan.

cacahe guru gatra, guru wilangan lan guru lagu ora ditentokake utawa ora kaiket.

sajake bebas.

isine apik, lan becik.

isine sindiran, kritik, pitutur, piweling, pamundhut, lan sapanunggale.

kadang nggunakne basa purwakanthi, swara, lan sastra.

Penjelasan:

jadikan jawaban tercerdas (wajib foolow!!)

Jawaban:

CIRI-CIRI GEGURITAN

• Ora kaiket dening pathokan kang gumathok.

• Migunakake tembung- tembung pilihan utawa diksi.

•Cacahe larik (gatra) saben sapada (bait) ora katemtokake.

•Cacahe pada (bait) bebas.

• Pungkasane larik, unine bebas.

• Isine mentes lan ngamot piwulang becik.

• Trakadhang nggunakake purwakanthi basa, swara, lan sastra.


12. kepriye setrukture geguritan bhineka tunggal ika iku​


Struktur teks geguritan dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Struktur fisik:

-tipografi

-diksi

-imaji

b. Struktur batin:

-tema

-rasa

-nada

-amanat

Contoh geguritan :

Pertiwi

Pertiwi kang nyawiji

Manunggal dadi siji

Ing sakambaning bhumi

Ing sak jroning raga

Lan sak ananing jiwa

Pertiwi

Bhumi pertiwi kang aji

Wenehi bab kang pasti kang tak tresnani

Bhumi pertiwi sing gawe adheming ati

Bhumi pertiwi kang gawe kuwate raga.

Akehing werna jiwa raga ing pertiwiku

Ora dadi bebayan ora dadi mala

Nanging nambah roso ing dhada

Mugo joyo bhumi pertiwiku

Lan paring


13. kepriye paugerane saben tembang macapat iku​


Jawaban:

arti dari kepriye paugerane saben tembang macapat iku adalah bagaimana lirik setiap lagu akselerator

Jawaban:

guru wilangan =cacahing wanda saben sagatra

guru gatra =cacahing larik saben sapada

guru lagu/dhong dhing=tibaning swara ing pungkasaning gatra

Penjelasan:

semoga membantu jadikan jawaban tercerdas yaa


14. apa sing kok ngerteni bab tenbang macapat iku lan kepriye paugerane​


Jawaban:

ha ga bisa bahasa engres


15. imajinasi pinangka struktur batine geguritan iku kepriye tegese?​


Struktur batin ing geguritan yaiku:

Bakuning gagasan utawa (tema). Yaiku babagan sing badhe dijelaske.Pangrasane penyair: Pemilihan tembung-tembung ing sajroning geguritan kang nduweni arti kanggo manjilmakake rasa.Nada: tata cara ing sajroning geguritan. Contone: nuturi lan mujiAmanat: pesen sing pengen dikekke saka penyair marang pamaos.Suasana: Keadaan batin saklebar maca geguritan sing dirasakake pamaos.Penjelasan:

Gegritan adalah jenis sastra Jawa, cara baru  mengungkapkan kegembiraan, sesuai dengan keindahan rasa, tetapi menurut aturan guru Gatra, guru Willangan, dan guru lagu tertentu yang berasal dari alam. berbeda dengan lagu macapat.

Gagrag-Geguritan Lama dan Gagrag-Geguritan Baru. Gagrag geguritan lama terikat dengan aturan baku seperti guru menyanyi, guru gatra, guru wilangan dan  sebagainya.  Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa Kuno atau Kawi. Gagrag-Geguritan kuno  ini berbentuk puisi Kakawin, Kidung, atau Macapat-Tembang.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang materi tentang struktur batin geguritan: https://brainly.co.id/tugas/6983475

#BelajarBersamaBrainly


16. geguritan anyar iku kepriye cirine?


Geguritan kang penulisane bebas mardika ora nganggo aturan.

17. Kepriye wewujudake Utawa bentuke geguritan iku


Jawaban:

Bebas ora kaiket anane pangeran/wewaton

Jawaban:

apa si

bahasa apa oi wo asu ouuuyegheh


18. kepriye wewujudane utawa bentuke geguritan iku?


Jawaban:

Bebas ora kaiket anane pangeran/wewaton


19. kepriye carane supaya ngerteni isi LAN piweling ing geguritan iku​


Jawaban:

kudu digancarake luwih dhisik

Penjelasan:

tatacara nggancarake geguritan :

1. sapada geguritan lumrahe dadi sapada gancaran,sebab saben sapada geguritan iku lumrahe nduweni sagagasan

2. bisa nenambah Tembung ing saben gatra lan pada, supaya dadi ukara kang becik

3. tata panulise manut tata panulisane gancaran


20. Apa Bae paugerane geguritan?


Jawaban:

- ora kaiket wewaton guru gatra, guru wilangan,lan guru lagu

- luwih ngutamakake babagan isine kang mantes apik, indah lan uga becik

Penjelasan:

SEMOGA MEMBANTU ✨


Kategori bahasa_lain